06-15 09 49 40 astrid@dotwise.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen DotWise en een opdrachtgever waarvoor DotWise betaalde of onbetaalde werkzaamheden verricht of zal verrichten. DotWise staat in het Handelsregister ingeschreven met KvK-nummer 70625956. DotWise is werkzaam op het gebied van marketing, communicatie, advies en aanverwante activiteiten. DotWise is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten.

Goed opdrachtnemer

Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal DotWise zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. DotWise zal bij de uitvoering van de opdracht zorgvuldig handelen en de opdracht naar beste weten en kunnen verrichten, daarbij de zorgvuldigheid in acht nemend die van een professionele partij mag worden verwacht. DotWise streeft naar heldere afspraken en actuele informatie, ook in geval een opdracht om enigerlei reden anders verloopt dan gepland of vertraging oploopt. Desgewenst worden nieuwe afspraken gemaakt.

Elektronische communicatiemiddelen

DotWise zal in haar communicatie met de opdrachtgever waar mogelijk gebruikmaken van elektronische communicatiemiddelen. Afspraken via deze middelen beschouwen wij als rechtsgeldig. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd tenzij de opdrachtgever de voorkeur geeft aan een afwijkende manier van verzending. Dit alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden.


Facturering

Facturering van de werkzaamheden zal plaatsvinden overeenkomstig de opdrachtbevestiging. Alle factuurbedragen zullen – voor zover van toepassing – worden verhoogd met het geldende BTW-tarief.

Betaling

Betaling dient plaats te vinden in Euro, binnen dertig dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank vermeld op de factuur. Bij niet tijdig betalen behoudt DotWise zich het recht voor het factuurbedrag met een boetepercentage te verhogen.


Aansprakelijkheid

DotWise voert opdrachten zo goed, zorgvuldig en naar eer en geweten uit. Daarbij baseert DotWise zich op de informatie en vragen van de opdrachtgever en/of eventuele partijen waarmee de opdrachtgever samenwerkt. Mochten zich toch problemen voordoen of dreigen te ontstaan dan zullen wij hier tijdig melding van maken en verwachten van de opdrachtgever dezelfde houding.

Wanneer DotWise bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden.

Overig

Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop de opdracht betrekking heeft.
Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met DotWise is Nederlands recht van toepassing.